BHP-EXPERT oferuję Państwu przeprowadzenie pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia przy pomocy profesjonalnego sprzętu- LUKSOMIERZ L-100 w oparciu o aktualnie obowiązującą normę.

Pracodawca powinien przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. W ten sposób, stosownie do § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) będzie mógł potwierdzić, iż pracownikom zostało zapewnione oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Pomiary powinny być wykonane ponownie na tych stanowiskach pracy, na których poprzednie pomiary wykazały, że oświetlenie było niewystarczające, a także tam, gdzie zmieniono rodzaj źródła światła elektrycznego.

Kontakt